Menu


[TCPV] Thứ Năm Tuần Thánh: Lễ Dầu

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Thứ 5 Tuần Thánh: Lễ Dầu

   Nhập lễ
Kh 1,6

 
Trần Văn Huyến
   Đáp Ca
Tv 88,21-22.25 và 27 (Đ. x. c.2a)

  
 Thánh Vịnh 88
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Thánh thi O Redemptor

   
Nguyên Hữu
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 88,2 | Đối Ca với Tv 44 (GS)

 
Trần Văn Huyến

Ca nhập lễ
x. Kh 1,6
Đức Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta
thành vương quốc và tư tế
để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người :
Kính dâng Người vinh quang và uy quyền
đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Ca dâng lễ
Thánh thi O Redemptor (Lạy Đấng Cứu Chuộc)

Ca hiệp lễ
Tv 88,2
Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

Đối ca Hiệp lễ với Tv 44
ĐC: Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Bởi thế Thiên Chúa đã xức cho Ngài dầu thơm hoan lạc.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)