Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (Lễ Dầu) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
1. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít và đã xức dầu tấn phong cho Người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền lực để củng cố cho Người vững vàng.
2. Ta giữ lòng tín thành và yêu thương, nhờ Danh Ta Người mãi thêm sức mạnh. Người sẽ thưa rằng: "Ngài là Cha Con, Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ."
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Thần Khí Chúa ngự trên tôi Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ khó nghèo.
***** Thánh Vịnh 88 (Lễ Dầu)