Latest in Tech

THÁNH VỊNH 115 (Thứ 5 TT) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chén chúc tụng là sự thông hiệp, thông hiệp Máu Chúa Ki-tô.
1. Con biết lấy chi dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài tặng ban. Con sẽ lãnh chén hồng ân cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Ngài.
2. Con sẽ hiến dâng lên lời ngợi ca làm của lễ dâng về Ngài ngày đêm. Con sẽ giữ mãi lời con khấn nguyện lời thề hứa trước mặt dân Ngài.
3. Ôi quý hóa thay máu đào hiền nhân nguyện chịu chết giữ một lòng thủy chung. Con sẽ mãi mãi là tôi tớ Ngài, Ngài đập tan xích xiềng cho con rồi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: "Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.”
***** Thánh Vịnh 115 (Lễ Tiệc Ly)