Menu


[TCPV] Vọng Phục Sinh - Canh Thức Vượt Qua

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Thứ Bảy Tuần Thánh: Đêm Canh Thức Vượt Qua

   Kiệu nến Phục Sinh

   Công bố Tin Mừng
Exsultet

 
Văn Chi
 
Nguyễn Văn Hoà
   Bài đọc 1A
St 1,1-2,2 | Tv 103,1-2a.5-6.10 & 12.13-14a.24 &35c (Đ. c.30)

 
Hoàng Kim
 
Cao Huy Hoàng
   Bài đọc 1B
St 1,1.26-31a | Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 & 22 (Đ. c.5b)

  
Huy Hoàng
  
Kim Long
  
Thái Nguyên
   Bài đọc 2
St 22,1-8 hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18 | Tv 15,5 và 8.9-10.11 (Đ. c.1)

  
Huy Hoàng
 
Kim Long
 
Thái Nguyên
    Bài đọc 3
Xh 14,15-15,1a | Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. c.1b)

  
Kim Long
  
Thái Nguyên
  
Hoàng Kim
 
Huy Hoàng
    Bài đọc 4
Is 54,5-14 | Tv 29,2 & 4.5-6.11-12a & 13b (Đ. c.2a)

 
Huy Hoàng
  
Kim Long
  
Martino
  
Thái Nguyên
    Bài đọc 5
Is 55,1-11 | Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3)

 
Huy Hoàng
 
Kim Long
  
Thái Nguyên
     Bài đọc 6
Br 3,9-15.32-4,4 | Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c)

 
Kim Long
  
Huy Hoàng
    Bài đọc 7A
Ed 36,16-17a.18-28 | Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,2)

  
Huy Hoàng
 
Kim Long
    Bài đọc 7B 
Tv 50,12-13.14-15.18-19 (Đ. c.12a) (Dùng Tv này khi có Rửa Tội)

  
Huy Hoàng
 
Kim Long
    Alleluia trọng thể

    Bài Thánh Thư
Rm 6,3-1 | Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23

  
Huy Hoàng
  
Kim Long
 
Thái Nguyên
 
Thành Tâm
   Phụng vụ Thánh Tẩy
Hát Kinh cầu các Thánh khi có Rửa tội

  
ĐCV SG
 
Nguyễn Văn Hoà
 
Trần Anh Linh
   Dâng lễ
Đối ca với Tv 117,16.17 (GR)

  
Kim Long
  
Nguyễn Duy
 
Viết Chung
 
Ánh Đăng
   Hiệp lễ
1 Cr 5,7-8 | Alleluia với Tv 117 (GR)
Cát Minh
  
Văn Chi
  
Lucien Deiss/ HK
 
Mi Trầm
 
Duy Tân
 
Viết Chung
 
Phương Anh
   Tạ lễ
Kim Long
 
Ngô Duy Linh
 
Nguyên Hữu

Ca dâng lễ
Tv 117,16.17
Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực.”
Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc CHÚA làm.

Ca hiệp lễ
x. 1 Cr 5,7-8
Đức Ki-tô đã chịu sát tế
làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men
là lòng chân thật và tinh tuyền
để ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)