Latest in Tech

THÁNH VỊNH 117 (BTT) - Thái Nguyên

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Is-ra-el nào hãy xướng lên muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
ĐK: Alleluia! AlleluiaAlleluia! 
2. Tay hữu của Chúa thật rất mãnh liệt, và Người đã cất đặt tôi lên. Đời tôi không chết và sẽ sống đây loan truyền bao tác tạo của Chúa. 
3. Phiến đá thợ xây loại bỏ ra ngoài, nên viên đá góc tường từ đây. Việc đó do Chúa Người đã tác nên diệu kỳ trước mắt mọi phàm nhân.