Latest in Tech

HÃY CẢM TẠ CHÚA (Tv 117) – Lm. Phương Anh

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Vì đức từ bi của Người muôn thuở. Nhà Is-ra-el hãy hát mừng lên. Vì đức từ bi của Người muôn đời.
ĐK: Mừng hát Al-le-lu-ia! Ngợi khen Al-le-lu-ia! Hòa vang Al-le-lu-ia! Mừng hát Al-le-lu-ia! Ngợi khen Al-le-lu-ia! Hòa vang Al-le-lu-ia!
2. Tay mặt của Chúa đã nhấc hồn con. Đã nhấc hồn con lên bằng sức mạnh. Con nào có chết vì Chúa gần con. Con sẽ truyền rao công cuộc của Ngài.
3. Xem từng viên đá mà những thợ xây. Mà những thợ xây loại bỏ ra ngoài. Nên hòn đá góc của các tường xây. Việc đó đã do tay Người tác thành.
***** Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv 117)
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang (MC&PS b.1)