Menu


[TCPV] Chúa Nhật 4 Mùa Vọng ABC

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật IV Mùa Vọng ABC

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
 
Trần Văn Huyến
 
Nguyễn Duy
 
Duy Tân
 
Kim Long/HK
 
Kim Long
 
Kim Long
 
Thái Nguyên
 
Quang Ánh
 
Kim Long
 
Kim Long
 
Mỹ Sơn
 
Vinh Hạnh
 
Kim Long
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
* Năm A - Thánh vịnh 23

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Nguyễn Duy
  
Thái Nguyên
  
* Năm B - Thánh vịnh 88

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
Bạch Vân
  
Minh Tâm
  
* Năm C - Thánh vịnh 79

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
 Mẹ đầy ơn phúc (Kinh Kính mừng)
Kim long
  
Hiền Hoà
   
Viết chung
   
Nguyễn Duy
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
   
Trần Văn Huyến
Mt 1,18-24  
 Emmanuel [Năm A]
La Thập Tự
Lc 1,26-38   
La Thập Tự
Lc 1,26-38   
Thái Nguyên
  
Huy Hoàng
 
Kim Long
 
Nguyễn Duy
 
Thanh Lâm
 
Nguyễn Duy
 
Nguyễn Duy
 ⚫ Tạ Lễ
Lan Thanh
  
Nguyễn Duy
  
Hoàng Vũ

Ca nhập lễ
Is 45,8
Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,
mây hãy đổ mưa, mưa Đấng Công Chính,
đất rộng mở, cho xuất hiện Vị Cứu Tinh.

Ca hiệp lễ
Is 7,14
Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai
và sinh hạ con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ
là Em-ma-nu-en.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)