Latest in Tech

THÁNH VỊNH 23 (CN4MVA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa đến, Ngài là Vua hiển vinh.
1. Chúa  làm chủ trái đất và muôn vật muôn loài. Chúa làm chủ hoàn cầu với tất cả dân cư. Nền trái đất Ngài dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
2. Ai được lên núi Chúa được ở trong thánh điện? Đó là chính những người tay tinh sạch lòng thanh. Hồn trong trắng và lòng không thờ lạy bao ngẫu tượng với giả trá hư vô.
3. Chính họ được Thiên Chúa rộng rãi ban phúc lành. Chúa là Đấng Cứu Độ ban ơn và thưởng công. Họ là những dòng tử tôn tìm Người, tìm thánh điện Chúa nhà Gia-cóp luôn luôn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNày đây Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và người ta sẽ gọi tên Người là Em-ma-nu-el nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.  Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 23 (CN4MVA)