MenuTHÁNH VỊNH 129 (CN5MCA) – Thái Nguyên

1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa. 
Xin Ngài hãy nghe tiếng con, dám xin Chúa hãy để tai, hầu thương nghe tiếng con van nài. 
ĐK: Vì Chúa một niềm từ ái khoan hồng và hay thương đoái ơn cứu độ hằng ban chứa chan. 
2. Ngài mà chấp bao nhiêu lỗi lầm lạy Chúa, muôn lạy Chúa. 
Ai người còn đứng vững được, nhưng Ngài khoan hồng rộng tha, để muôn dân kính yêu tôn thờ. 
3. Lòng thành khẩn con dâng lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa. 
Nơi Lời Ngài con vững trông, hơn quân canh mong hừng đông, này hồn con ngóng trông lên Ngài. 
4. Cậy vào Chúa Is-ra-el nào, vì Chúa luôn từ ái. 
Nơi Ngài giàu ơn cứu độ, xót thương hết mọi thần dân, và cứu thoát khỏi muôn tội tình. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin tưởng Ta sẽ không phải chết ngàn thu".