Menu

THÁNH VỊNH 102 (CN7TNA) - Thái Nguyên

1. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. 
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa, đừng lãng quên bao ơn lành Ngài ban. 
ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. 
2. Chúa đã tha cho hết mọi điều sai lỗi. Ngài cho ngươi khỏi hết mọi tật nguyền. 
Chúa chuộc mạng ngươi ra khỏi nơi vong thân, rộng nghĩa ân Chúa rất mực từ nhân. 
3. Chúa hằng thương xót luôn từ bi nhân ái, tình yêu thương Chúa cao vời muôn đời. 
Chúa chẳng trả oán những điều ta sai lỗi, chẳng xử phân theo như tội của ta. 
4. Như là người cha luôn hằng thương con cái, Ngài yêu thương những ai sợ kính Ngài. 
Ví tựa trời đông xa trời tây bao nhiêu, Ngài ném xa bao tội tình của ta. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe;
Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 102 (Chúa nhật 7 Thường Niên A)