Latest in Tech

THÁNH VỊNH 90 (CN1MCC) – Thái Nguyên

1. Bạn sống trong sự chở che của Đấng Tối Cao. Bạn cư ngụ dưới bóng Đấng toàn năng. Hãy thân thưa: Chúa là chiến lũy nơi đời con náu nương. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài. 
ĐK: Lạy Chúa! Xin hãy ở, hãy ở cùng con Chúa ơi! Hãy ở cùng con lúc gian nan. 
2. Và đây tai nạn sẽ không chạm đến xác thân và oan nghiệt không bén tới nhà ngươi. Vì Chúa đã ra lệnh Thiên Sứ luôn hằng chăm sóc ngươi. Gìn giữ ngươi trên khắp mọi nẻo đường. 
3. Này đây Ta sẽ giải thoát người nhận biết Ta và che chở người biết kính sợ Ta. Người kêu lên Ta đã nghe thấu cứu người trong bể dâu. Ban phúc vinh Ta luôn ở cùng người. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Người ta sống không nguyên chỉ bằng cơm bánh. Nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.