Latest in Tech

THÁNH VỊNH 26 (CN2MCC) – Thái Nguyên

1. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ đời tôi. Tôi sợ chi ai, Chúa phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai. 
ĐK: Chúa là Sự Sáng và là Đấng Cứu Độ muôn loài, tôi sợ chi ai? Chúa phù trợ tôi bây giờ mãi mãi, tôi sợ gì ai? 
2. Chúa hãy nghe thấu lời cầu khẩn thiết tha Ngài ơi! Con tìm kiếm Chúa xin Ngài hãy đoái thương nhậm lời con. 
3. Con tìm nhan Chúa vạn lạy Chúa chớ ẩn mặt đi. Xin đừng đuổi xô phận hèn tôi tớ xin phù trợ con. 
4. Con hằng tin tưởng sẽ được thấy những ơn lành Chúa. Hãy chờ đợi Chúa can trường phấn khởi tâm hồn người ơi! 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha tuyên phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu các ngươi hãy nghe lời Người".