Latest in Tech

THÁNH VỊNH 102 (CN3MCC) – Thái Nguyên

1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban. 
ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. 
2. Chúa đã tha cho hết mọi điều sai lỗi. Người cho ngươi khỏi hết mọi tật nguyền. Chúa chuộc mạng ngươi ra khỏi nơi vong thân. Rộng nghĩa ân Chúa rất mực từ nhân. 
3. Chúa chẳng chấp nhất và cũng không chê ghét. Người thương yêu với những kẻ yếu hèn. Chúa chẳng trả oán bao điều ngươi sai lỗi, chẳng xử phân theo như tội của ngươi. 
4. Như từ trời Đông xa trời Tây rộng lớn, Người tung xa bao lỗi tội ngươi phạm. Như người cha luôn sẵn sàng thương con cái, lòng Chúa thương những ai sợ kính Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Này là lúc thuận tiện. Đây là ngày cứu độ.