Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (CN4MVB) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời. 
1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: "Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ." 
2. Xưa Chúa phán rằng: "Ta ước giao cùng người Ta tuyển chọn. Ta đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta. Dòng dõi ngươi, Ta thiết lập tới muôn ngàn đời. Và dựng xây ngai vàng Người đến muôn thế hệ." 
3. Người sẽ thưa rằng: "Ngài chính Cha của con suốt đời. Là Chúa Trời, là núi đá cứu độ con." Ngàn đời Ta yêu dấu Người mãi không đổi dời. Và thành tín giữ lời giao ước luôn với Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNày tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Alleiluia.