Latest in Tech

THÁNH VỊNH 94 (CN3MCA) – Thái Nguyên

1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người núi đá độ trì ta. Vào trước Thiên Nhan ta dâng lời cảm mến, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca. 
ĐK: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán: "Các ngươi đừng cứng lòng". 
2. Hãy tiến lên ta chung thờ lạy Chúa, hãy bái quì trước Đấng tạo thành ta. Là Đức Chúa ta, ta nay thuộc dân Chúa. Người trông coi như chăm sóc đoàn chiên. 
3. Hãy chú tâm hôm nay lời Chúa phán, chớ cứng lòng giống ở rừng Mas-sa. Tại Mê-ri-ba cha ông đã thử thách, dù xem Ta qua bao những kỳ công. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa thật là Đấng Cứu Độ thế gian, xin thương ban cho tôi nước hằng sống để tôi no thỏa muôn đời.