Latest in Tech

TRỜI CAO HỠI - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Trời cao hỡi! Nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi! Mưa Người công chính. Đất mở rộng xuất hiện vị Cứu Tinh, mang cho đời sự sống mới rạng ngời.
1. Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa, Đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân.
2. Giữa bao nguy nàn cuộc sống thế gian, bao nhiêu bẽ bàng tình đời trái ngang. Đời con chỉ biết trông chờ nơi Chúa vững lòng sắt son suốt cuộc đời con.