Latest in Tech

THÁNH VỊNH 71 (CN2MVA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Triều đại Người nở hoa công chính. Thái bình luôn thịnh trị tới ngày nào tuế nguyệt chẳng còn. 
1. Thân lạy Chúa xin ban quyền bính cho Tân Vương, trao công lý trong tay Hoàng Tử. Để Tân Vương theo công lý xét xử dân riêng, bênh vực quyền lợi kẻ khó nghèo. 
2. Vương triều sẽ luôn đua nở thắm hoa công minh, thiên thu mãi an ninh thịnh trị. Người trông coi từ biển Đông qua biển phương Tây, khắp sông rộng và cả vũ hoàn. 
3. Ai nghèo khó khấn xin Người sẽ luôn thương nghe, ra tay cứu con dân cùng khổ. Chạnh lòng thương ai nguy khốn, bé nhỏ đơn côi, ai cơ cùng Người giải thoát cho. 
4. Danh Người sẽ chói sáng cùng thái dương lan xa, qua muôn kiếp muôn năm trường cửu. Nhờ Danh Chúa muôn dân nước sẽ được chúc phúc, thiên hạ cùng ngợi khen chúc tụng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaHãy dọn đường Chúa, san bằng cho phẳng ngay. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 71 (CN2MVA)