Latest in Tech

CHÚA NAY ĐÃ PHỤC SINH – Lm. Kim Long

ĐK: Chúa nay thực đã phục sinh. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
1. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.
2. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.
3. Ngài rọi chiếu triều ánh sáng ngời. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Chỉ đường cho toàn dân đi tới. 
***** Chúa Nay Đã Phục Sinh
****  Imprimatur: 22.11.2004 - Gp. Nha Trang (Hát Cộng Đồng 1)