Latest in Tech

KHẢI HOÀN CA - Nguyễn Duy

1. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ. Trọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Nhà Is-ra-el ơi tấu lên đi lời ca. Ngàn đời còn yêu thương Chúa yêu thương nhân loại.
ĐK: Vạn tuế Con Vua Đa-vít đã sống lại hiển vinh Ngài đem vinh quang rực rỡ chiếu soi trên trần thế. Mừng hát lên ngày khải hoàn ngày Chúa đã chiến thắng Tử Thần.
2. Này là quyền Chúa giương cánh tay thần lực. Thật kỳ diệu thay tay hữu uy phong Ngài. Giờ này và mai sau mãi tôi không phải chết. Để ngàn kỳ công Cha sẽ ghi sâu trong đời.
3. Này là hòn đá thợ xây đã loại trừ. Giờ lại trở nên viên đá góc tường. Việc này Ngài gây nên chính tay Ngài làm ra. Thật lạ lùng vô biên có ai suy cho cùng.
****  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)