Latest in Tech

THÁNH VỊNH 15 (BĐ2) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa xin giữ gìn con vì nơi Chúa con tìm đến nương nhờ.
1. Gia nghiệp của con là Chúa. Sinh mạng của con ở trong tay Ngài. Con luôn đặt Ngài trước mặt vì được gần Chúa không nao núng bao giờ.
2. Trí lòng của con mừng rỡ. Thân này nghỉ ngơi mãi luôn an toàn. Chúa đâu nỡ để hủy diệt cuộc đời của con ở sâu chốn nấm mồ.
3. Lối đường trường sinh này con bước. Xin chỉ dạy con bước theo lối Ngài. An vui tràn đầy ở trước Ngài, gần Ngài hạnh phúc nào đâu sánh cho bằng.
***** Thánh Vịnh 15 (Vọng Phục Sinh - Sau Bài Đọc 2)