Latest in Tech

XUẤT HÀNH (BĐ3) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 
Kỵ binh cùng chiến mã Người xô xuống biển khơi.
1. Chúa là sức mạnh tôi. Là Đấng tôi ca ngợi. Chính Người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ.
2. Xa mã Pha-ra-ô người xô xuống lòng biển. Tướng dũng với binh hùng chết chìm dưới biển sâu.
3. Ai trong bậc thần minh được như Ngài lạy Chúa. Đấng rạng ngời thánh thiện làm nên việc diệu kỳ.
4. Còn dân đã chuộc về Ngài yêu thương dìu dắt. Lấy quyền lực dẫn đưa, tới đất thiêng của Ngài.
***** Thánh Ca Xuất Hành (Vọng Phục Sinh - Sau Bài Đọc 3)