Latest in Tech

XIN SAI THÁNH LINH (Tv 103) - Lm. Hoàng Kim

ĐK. Lạy Chúa! Xin sai (i) Thánh Linh. Để Ngài đổi mới, đổi mới (i) mặt địa cầu. 
1. Hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa,hỡi Chúa! Thiên Chúa của con. Ngài thật cao cả Ngài mặc áo oai phong lẫm liệt. Và Ngài khoác long bào ánh sáng.
2. Ngài đặt trái đất  trên nền vững không khi chuyển lay ngàn đời ngàn kiếp. Ngài dùng vực thẳm như  áo che địa cầu. Và nước đã tụ lại trên  đỉnh núi.
3. Ngài làm vọt lên những giòng suối, chúng róc rách tìm lối giữa những khe núi. Gần giòng suối chim trời làm tổ, núp dưới lá chúng cất giọng líu lo.
4. Sự việc của Chúa, ôi lạy Chúa, thật  là nhiều dường bao tất thảy Ngài làm đều khôn ngoan. Địa cầu đầy rẫy sang giàu của Ngài. Này hồn tôi hãy chúc tụng Đức Chúa.