Latest in Tech

REGINA CAELI – Nguyên Hữu

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ hãy vui mừng. Ha-le-lu-ia. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Ha-le-lu-ia. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Ha-le-lu-ia. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Ha-le-lu-ia. Lạy Đức Nữ đồng trinh Ma-ri-a hãy hỷ hoan khoái lạc. Ha-le-lu-ia. Vì Chúa đã sống lại thật. Ha-le-lu-ia. Ha-le-lu-ia. Ha-le-lu-ia.
***** Regina Caeli
****  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)