Latest in Tech

THÁNH VỊNH 117 (BTT) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Alleluia, Alleluia, Alleluia.
1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào Is-ra-el hãy nói lên rằng: "Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Uy lực tay Chúa, kìa cánh tay uy quyền. Tay mặt của Người cất nhắc dìu tôi lên. Này tôi không chết nên sẽ loan truyền những công việc tay Chúa đã làm nên.
3. Chính thật viên đá, thợ xây đã loại trừ. Nay đã trở thành đá góc toà nhà cao. Việc này do Chúa ôi quá diệu kỳ, rất lạ lùng trước mắt của toàn dân.
***** Thánh Vịnh 117 (Vọng Phục Sinh - Sau Bài Thánh Thư)