Latest in Tech

THÁNH VỊNH 97 (CN6PSB) – Thái Nguyên

1. Hát lên một khúc tân ca ngợi khen Chúa cả. vì Ngài yêu thương tạo tác biết bao nhiêu kỳ công. Nhờ tay Ngàii thật uy dũng tạo nên chiến thắng. Tay Ngài bàn tay thánh thiện làm nên bao việc diệu huyền. 
ĐK: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Ngài trước mặt chư dân. 
2. Chúa nay dọi sáng trên ta hồng ân cứu rỗi, thực hiện công minh quyền phép với chư dân ngàn nơi. Tình thương và lòng trung tín Ngài nay đã nhớ. Nhớ lại Nhà Is-ra-el đã nên dân riêng của Ngài. 
3. Khắp nơi toàn cõi dương gian đều xem thấy cả. Này Ngài uy linh tuyệt đối Đấng cứu độ trần gian. Nào ta hãy ngợi khen Chúa tình Ngài cao sáng. Reo mừng đàn hát xướng ca hợp hoan chúc tụng tình Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ ở trong người ấy". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 97 (Chúa Nhật 6 Phục Sinh B)