Menu


[TCPV] Chúa Nhật 19 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XIX Thường Niên B

   Nhập lễ
x. Tv 73,20.19.22.23

 
Kim Long
Tv 73   
P. Kim
Tv 73   
Bạch Quỳnh
  
Phạm Liên Hùng
  
Kim Long
   
Vũ Đình Ân
   Đáp Ca
Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.9a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  
 Thánh vịnh 33 - Chúa thiện hảo
Nguyễn Văn Hoà
  Ca Tiến lễ
Tv 30,15.16 (GR 322)

Tv 30 
Kim Long
   
Văn Chi
  
Triệu Hà/MĐC
  
Anh Tuấn
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 147,12.14 | Ga 6,52

  
Kim Long
Kh 16,20; Ga 6,35 
P. Kim
Ga 6,57 
Nguyễn Như
Tv 147 
Kim Long
Tv 147 
Kim Long
 Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
 Thánh ca Tin Mừng   
Thái Nguyên
 Thánh ca Tin Mừng   
Huy Hoàng
   
Viết Chung
   
Mi Trầm
   
Tùng Chi/H.C./HL
  
Viết Chung
 
Ngọc Linh
   Tạ lễ
Nguyễn Duy
Đức Mẹ 
Kim Long

Ca nhập lễ
x. Tv 73,20.19.22.23
Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,
đừng mãi mãi bỏ rơi
mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.
Lạy Thiên Chúa,
xin đứng lên biện hộ cho Ngài.
Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

Ca dâng lễ
Tv 30,15.16 (GR 322)
Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA,
dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.
Số phận con ở trong tay ngài.
Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,
khỏi người bách hại con.

Ca hiệp lễ
1. Tv 147,12.14
Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

2. Ga 6,52
Chúa nói : “Bánh tôi sẽ ban tặng,
chính là thịt tôi đây,
để cho thế gian được sống.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)