Latest in Tech

THÁNH VỊNH 32 (CN29TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin đổ tình thương Chúa xuống trên chúng con như chúng con hằng tin cậy ở Ngài. 
1. Lời Thiên Chúa luôn chân thực ngay chính mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa ngập tràn khắp địa cầu. 
2. Kìa Chúa để mắt thương người sợ kính và nhìn xem người lòng mãi cậy trông. Hầu cứu thoát khỏi tai ương tử thần, và nuôi sống ngày họ phải cơ hàn. 
3. Đoàn con những vững tâm hồn đợi Chúa bởi Người luôn trợ phù mãi chở che. Hồng ân Chúa nguyện xin thương đổ đầy, tràn trên những người bền vững trông cậy. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleluia.