Latest in Tech

THÁNH VỊNH 32 (CN29TNB) – Thái Nguyên

1. Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính. Bao việc Ngài đã làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích đức chính trực và công minh. Khắp trên địa cầu ơn lành của Chúa tràn lan. 
ĐK: Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi, như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa. 
2. Kìa Chúa đã dõi theo người sợ kính Chúa. Xem những ai cậy vào ơn Chúa dủ thương. Để cứu gỡ kẻ trong vòng tay thần chết. Chúa dưỡng nuôi họ trong đời khốn khó lầm than. 
3. Này con đây vẫn luôn cậy trông nơi Chúa. Chính Chúa luôn phù trợ che chở đời con. Nguyện xin Chúa đổ tràn lòng từ bi Chúa, cũng như chúng con trông cậy nơi Chúa mà thôi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Alleluia, Alleluia.