Latest in Tech

THÁNH VỊNH 53 (CN25TNB) – Thái Nguyên

1. Chúa ơi cứu sống đời con nhân danh Ngài. Xin sử dụng quyền uy công bình của Chúa cứu thoát con. Xin Ngài nghe con kêu van, dủ tình ân ban Chúa ơi. 
ĐK: Chúa đang nâng đỡ hồn con, Chúa đang ủi an đời con. 
2. Ác nhân mưu tính hại con bao đêm ngày. Bọn chúng nào có biết Chúa đầy quyền năng Đấng công minh. Xin Ngài ra tay uy linh cho thù nhân phải khiếp kinh. 
3. Chúa đang nâng đỡ hồn con trong nguy nàn. Con sẽ nguyện dâng hiến lễ vật lên Chúa Đấng chí tôn. Chân thành dâng muôn câu ca, chúc tụng tôn Danh Thánh Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". Alleluia, Alleluia.