Latest in Tech

THÁNH VỊNH 95 (Truyền Giáo) – Thái Nguyên

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hỡi toàn thể địa cầu hãy vui mừng. Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy chúc tụng hiển Danh Thánh Người.
ĐK: Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa. Hãy loan truyền Thánh Danh Ngài giữa chư dân.
2. Hãy ca mừng Thiên Chúa Đấng cứu thoát. Ngày ngày hãy loan truyền ơn cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang khắp nơi. Ca khen Ngài quyền năng giữa đời.
3. Hãy dâng tặng Thiên Chúa ngàn dân hỡi. Dâng tặng Chúa uy quyền với vinh dự. Hát khen mừng Thiên Chúa chí nhân. Chúa hiển trị ngàn dân kính thờ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNày đây Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 95 (Khánh Nhật Truyền Giáo)