Menu

RẢY NƯỚC THÁNH (Phục Sinh) – Trần Anh Linh

Tôi đã thấy một dòng suối nước trong, trào mênh mông từ cửa Đông Thánh cung. Tôi đã thấy suối lành tươi mát, miệng tôi ca Hal-le-lu-ia. 
1. Muôn người khắp nơi xa gần trở nên đẹp xinh như tuyết, khi được nước đây thanh tẩy đều lãnh được ơn giải thoát và cất tiếng hoan ca, Hal-le-lu-ia. 
2. Ca tụng Chúa Cha muôn đời và Con chuộc tội thế giới, Thánh Thần thánh hoá nhân loại ban xuống nguồn ơn đổi mới. Trời với đất hoan ca, Hal-le-lu-ia..
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)