Menu


[TCPV] Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Lễ Đức Mẹ Lên Trời

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Kim Long
 
Mi Trầm
 
Hoàng Diệp
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Minh Tâm
  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
 
 Thánh Vịnh 44 Hoàng hậu đứng bên hữu
Mi Trầm
 
 Thánh Vịnh 44 Bên hữu Ngài
Mi Trầm
 
 Thánh Vịnh 131 [Lễ Vọng]
Minh Tâm
 
 Thánh Vịnh 131 [Lễ Vọng]
Huy Hoàng
  Dâng Lễ
Kim Long
  
Văn Chi
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
 
Kim Long
 
Hồng Trần, PĐĐ
 ⚫ Tạ Lễ
Nguyễn Duy Vi

Hoàng Kim

Nguyễn Khắc Xuyên

Dao Kim, Thiên Tân

Kim Long