Menu


[TCPV] Chúa Nhật 20 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Martino
 
Kim Long
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
 
Mi Trầm
 
Mi Trầm
  Dâng Lễ
Mi Trầm
  
Vi Nam
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
 
Kim Long
 
La Thập Tự

Anphong Hoan

Trần Hoà Yên
 
Duy Thiên
 
Phạm Liên Hùng
  
Nguyễn Duy
 ⚫ Tạ Lễ
Nguyễn Duy

Minh Trân