Latest in Tech

TRONG AN BÌNH - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Ra về trong hy vọng và mừng vui. Ra về trong an bình của Thiên Chúa. 
       Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài. Đến muôn đời tình thương Chúa hư đất trời.
1. Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã dẫn đường chúng con về.
2. Vì từ đây Mình Máu Chúa nuôi dưỡng con. Đường trần gian những ưu phiền sẽ không còn.
3. Ngài sai con về mọi nơi gieo Phúc Âm. Trọn tình yêu xin trung thành sống chứng nhân.