Latest in Tech

BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI? - P. Kim

1. Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu? Bỏ Ngài con biết theo ai? Bên đời kia tương lai khuất mờ. Bước đi không Ngài đời con buồn tênh.
ÐK. Bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai? Ðường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài? Bỏ Ngài con đi với ai?
2. Ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ? Ngoài kia đời vẫn xanh mơ mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con? Hỡi Ngài ơi thân con máu đào, chết treo thập hình nào ai buồn thương?
3. Ngài ơi con vẫn tin luôn Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quên con? Hằng đưa lối dẫn theo đường ngay. Lạy Ngài dạy bảo con đi giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi bên Ngài đời con bình an.