Latest in Tech

THÁNH VỊNH 66 (CN20TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa. Nào chư dân hãy ca tụng Ngài.
1. Nguyện Chúa xót thương và chúc phúc, xin tỏ ra ánh tôn nhan Ngài, 
để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết, cho chư dân được hưởng ơn cứu độ.
2. Này các dân tộc mừng vui lên, muôn ngàn dân khắp nơi ca mừng. 
Đây Chúa thống trị muôn vàn dân nước, công minh chính trực Ngài trên cõi đời.
3. Lạy Chúa ước chi mọi chư dân luôn đồng thanh chúc ca danh Ngài. 
Xin Chúa chúc lành cho toàn dân Chúa, cho trên địa cầu đồng tâm kính sợ.
 ⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta đến ở trong người ấy". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 66 (CN20TNA)