Menu


THÁNH VỊNH 66 (CN20TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chư dân phải cảm tạ Ngài, lạy Chúa ! Hết thảy chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc. Xin chiếu tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Cho hoàn cầu được biết đường lối Chúa. Và muôn nước muôn dân biết ơn Ngài cứu độ.
2. Muôn nước cùng hò reo mừng Thiên Chúa. Ngài thống trị thế gian theo đường công bình. Ngài trị vì mọi nước trong công chính. Và thống lãnh muôn dân khắp trên mặt đất này.
3. Nào hãy cảm tạ Chúa ngàn dân hỡi. Muôn nước phải hát ca cảm tạ vì ơn Ngài. Xin hãy đổ hồng ân cho nhân thế. Toàn cõi đất suy tôn kính sợ Ngài muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy".  Alleiluia.