Menu


[TCPV] Chúa Nhật 16 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XVI Thường Niên B

   Nhập lễ
x. Tv 53,6.8

 
Kim Long
Tv 53,6-8   
Phạm Đình Nhu
Tv 53,6-8   
Trần Mừng
   
Đinh Thanh Hiền
Gr 23,5-6   
Thanh Đạt
   
Đa Minh
   Đáp Ca
Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.1)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
Nguyễn Văn Hoà
  Ca Tiến lễ
TV 18, 9.11.12 (GR 309)

Tv 18B  
Kim Long
  
Việt Khôi
   
Hải Ánh
   
Mi Trầm
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 110,4-5; Kh 3,20

  
Kim Long
Tv 110  
Phạm Đình Nhu
Tv 110  
Kim Long
Kh 3,20  
Anphong Hoan
 Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
 Thánh ca Tin Mừng   
Thái Nguyên
 Thánh ca Tin Mừng   
Huy Hoàng
   
Nguyễn Duy
   
Phanxicô
   
Nguyễn Duy
   
Trầm Hương
  
Trần Hoà Yên
 
Vinh Hạnh
 
Phanxicô
 
Phanxicô
 
Mai Nguyên Vũ
 
Anphong Hoan
   Tạ lễ
Mi Trầm
 
Anh Tuấn
 
Trầm Hương
Đức Mẹ 
Văn Chi

Ca nhập lễ
x. Tv 53,6.8
Này con được Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,
lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
vì danh Ngài thiện hảo.

Ca dâng lễ
Tv 18, 9.11.12 (GR 309)

Ca hiệp lễ
1. Tv 110,4-5
Chúa đã truyền tưởng niệm
những kỳ công của Người.
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.
2. Kh 3,20
Chúa nói : “Này tôi đứng trước cửa và gõ.
Ai nghe tiếng tôi và mở cửa,
tôi sẽ vào nhà người ấy,
sẽ dùng bữa tối với người ấy,
và người ấy sẽ dùng bữa với tôi.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)