Latest in Tech

ĐOÁI NHÌN VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG – Anphong Hoan

1. Con được dựng nên, ôi cao sang sánh như thiên thần, Chúa ban hạnh phúc, tô điểm đời con trắng ngần; Ngài đoái ghé mắt trông nhìn về con, chạnh lòng thương xót thứ tha lỗi lầm, và thánh hiến con, mời gọi con đi phát ban hồng ân của Ngài. 
ĐK: Xin giúp con chu toàn điều Chúa muốn với tinh thần khiêm nhu, giúp cho đoàn chiên của Ngài bước đi theo lối thẳng ngay. Nguyện ban cho con ơn khôn ngoan và lòng đạo đức, dõi theo bước đường của Chúa là người Mục Tử nhân lành. 
2. Trong nhà của Chúa, xin cho con biết luôn quên mình, biết đem nhiệt huyết trao truyền tình yêu thắm ngời. Nguyện xin cho con tâm hồn bình an, rộng lòng thương xót thứ tha cho người, tìm thấy khắp nơi nụ cười tươi vui, ấm êm hạnh phúc chẳng ngơi. 
3. Xin phù trợ con trên dương gian mãi luôn trung thành bước theo đường Chúa Đấng vì đoàn chiên hiến mình. Dù con hoang mang khi Ngài chọn con làm người ban phát thánh ân của Ngài, lòng vẫn vững tin Ngài hằng ngay bên giúp con bền chí ngày đêm. 
4. Đây cuộc đời con hôm nay xin hiến dâng cho Ngài, trở nên của lễ gói trọn tình yêu thắm nồng. Nguyện Chúa đoái đến ước nguyện của con trở thành nhân chứng Phúc Âm không ngừng. Truyền bá khắp nơi tình Ngài yêu thương: Chúa như nguồn suối trào tuôn.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn