Latest in Tech

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN – Anphong Hoan

1. Người đã đến, đang đứng trước cửa và gõ, hễ ai ra mở cửa cho Người thì Người sẽ vào và dùng bữa với họ, sẽ ban cho sự sống muôn đời và phần phúc dư tràn làm gia nghiệp thiên niên. Nào ta cùng mở cửa đón Người, xin Người lưu lại trong nhà của ta. Ở trong Người đời ta an toàn, bước đường dương trần không sợ gì hiểm nguy.
2. Người đã đến trong kiếp lữ hành cùng khổ, giáng sinh nơi hang đá đơn nghèo, ruổi rong khắp miền giảng truyền ơn cứu độ, chết đau thương và sống lại khải hoàn, hầu ai mến tin Người, Người cho hưởng vinh quang. Nào ta cùng mở cửa đón Người, xin Người lưu lại trong nhà của ta. Ở trong Người đời ta an toàn, bước đường dương trần không sợ gì hiểm nguy.