Latest in Tech

LỜI CẦU CHO XỨ ĐẠO - Lm. Văn Chi

1. Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. 
Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi.
ĐK. Mẹ Maria xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. 
Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.
2. Mẹ thương xứ đạo con đây, đoàn con liên kết trong niềm vui. 
Muôn người luôn sống theo gương Mẹ, niềm tin mãi sáng lên đẹp tươi.
3. Mẹ thương kết hợp đoàn chiên, được luôn duy nhất với chủ chiên. 
Cho dù bao khó nguy trên đường, đồng tâm tiến bước trong tình thương.