Latest in Tech

LINH HỒN TÔI 5 - Lm. Kim Long

ĐK. Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa Đấng Cứu Độ tôi. Ôi từ nay muôn đời gọi tôi diễm phúc, vì Người thương trông đến phận tôi tớ này.
1. Ôi Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu, danh Người là Thánh. Tình Người trải qua muôn thế hệ dành cho ai luôn kính sợ Người.
2. Tay Chúa biểu dương sức mạng uy phong tiêu diệt bọn người kiêu ngạo tự mãn. Triệt hạ kẻ cao sang thế lực và nâng cao ai biết khiêm nhường.
3. Bao lũ giầu sang đuổi về tay không bao kẻ nghèo hèn, ban đầy hồng phúc. Lời nguyền thuở xưa xin nhớ lại mà ra tay nâng đỡ dân Người.