Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN25TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Chúa ở gần, Chúa luôn ở gần những ai kêu cầu Ngài.
1. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con xin ca ngợi danh Ngài tới muôn muôn đời. 
Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen. Chúa cao vượt nào ai đo lường được.
2. Ngài là Thiên Chúa luôn từ ái, và luôn yêu thương hết mọi người chẳng bao giờ cùng. 
Phúc ân Ngài hằng chan chứa đầy dư, Chúa nhân từ tạo tác bao kỳ công.
3. Ngài hằng công minh trong đường lối, và luôn thánh đức trong việc làm tín trung mọi điều. 
Chúa ở gần mọi kẻ khấn cầu luôn, những ai lòng thành tâm kính sợ Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúc tụng Đức Vua Đấng nhân danh Chúa mà đến. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 144 (CN25TNA)