Latest in Tech

TÔI ĐÃ THẤY NƯỚC - Gm. Nguyễn Văn Hòa

Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Al-le-lu-ia! Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Hãy ca tụng Chúa vì Người nhân lành vì lượng từ bi của Người tồn tại muôn đời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. A-men! 
***** Tôi Đã Thấy Nước (Rảy Nước Thánh Mùa Phục Sinh)