Latest in Tech

VANG LÊN (Xh 15,1-6) - Lm. Hoàng Kim

ĐK: Vang lên muôn lời ca. Ta ca ngợi Chúa. Vì Uy Danh Ngài cao cả... Chiến mã với kỵ binh Ngài đã quăng chìm đáy biển (ư... )
1. Ấy sức mạnh đời tôi, lời hoan ca miệng tôi: Là chính Chúa Đấng giải thoát tôi.
2. Chúa Trời tôi như vậy: Tôi cảm phục hết lòng Đấng tổ tiên thờ kính tôi rất mực tán dương.
3. Chúa là Đấng anh hùng chiến sĩ. Đấng anh hùng chiến sĩ. Danh Người là Đức Chúa Là Đức Chúa.
4. Xa mã Pha-ra-ô Người đẩy cho nước cuốn. Tướng dũng và binh hùng chết chìm trong biển Sậy. Vực thẳm vùi lấp chúng như chì đáy biển sâu.
5. Ai trong bậc thần minh được như Ngài lạy Chúa? Ai thánh thiện uy linh như Ngài là Đấng Thánh?
6. Dân Ngài đã chuộc về cho lập cư trên núi. Núi gia nghiệp của Ngài tay Ngài đã xây nên cả một ngôi đền Thánh. Đức Chúa hằng hiển trị muôn thuở tới muôn đời.