Latest in Tech

CON XIN TÁN DƯƠNG - Martino

ĐK. Con xin tán dương Danh Ngài. Vì chính Chúa đã ra tay cứu sống mạng con. 
Con xin tán dương Danh Ngài. Vì Chính Ngài cứu con qua kiếp diệt vong.
1. Lạy Chúa Trời Ngài đã thương cứu con. Con suy tôn và ca chúc Danh Ngài. 
Ngài kéo con khỏi vực sâu âm cung, Ngài cứu mạng qua số kiếp diệt vong.
2. Người có giận chỉ giận trong phút giây. Nhưng yêu thương thì thương suốt cuộc đời. 
Lệ có rơi khi màn đêm buông trôi. Hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
3. Con khấn nguyện cầu Ngài thương xót con. Xin gia tăng nguồn ân phúc chan hòa. 
Lời khóc than Chúa đổi nên câu ca. Tạ ơn Ngài mãi mãi tới ngàn thu.
****  Con xin tán dương
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang