Latest in Tech

NÀY CON ĐẾN - Lm. Kim Long

1. Máu chiên bò Cha chẳng muốn. Lễ toàn thiêu Cha không nhận.
ĐK. Này con xin đến Chúa ơi để thực thi ý Chúa.
2. Tấm thân này Cha tạo tác. Ý định Cha xin tuân hành.
3. Chén Cha truyền Con phải uống. Trót đời Con xin vâng phục.
4. Hiến thân mình trên thập giá. Những cầu mong Cha vui lòng.