Latest in Tech

MÁU CHIÊN BÒ - Lm. Kim Long

ĐK: Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha.
1. Cha tác thành cho Con tấm thân của Con đây. Con nguyện xin hiến tế mong vẹn toàn ý Cha.
2. Hy lễ từ xa xưa xóa chi được oan khiên. Nên này Con kính tiến thân mình làm lễ dâng.
3. Cha đoái nhìn khoan nhân thứ tha tội muôn dân. Đây là giao ước mới Cha lập bằng máu Con.