Latest in Tech

CỨ DẤU NÀY - Lm. Kim Long

ĐK: Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy: là các con thương yêu nhau.
1. Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con.
2. Nguyện cầu Thiên Chúa Cha hiệp nhất chúng nên một tựa Chúa Cha trong Con, Con ở trong Chúa Cha.
3. Người nào yêu mến Ta thì vâng giữ lệnh truyền là hãy yêu anh em tâm thành như Chúa yêu.
4. Còn tình chi lớn lao và cao quý cho bằng là hiển thân hy sinh cho người ta dấu yêu.