Latest in Tech

CỬA KIA NGƯỚC ĐẦU - Lm. Kim Long

ĐK: (Cửa kia ngước đầu) Thành xưa tung cánh đón chào quốc vương tôn vinh hiển thánh. Quốc vương là ai? (Chúa mạnh quyền oai) Trong mọi cuộc chiến anh hùng ra tay. (Cửa kia ngước đầu) Thành xưa tung cánh đón chào quốc vương cao vinh hiển hách. Quốc vương là ai? (Chúa mạnh quyền oai) Chúa muôn đạo binh, quốc vương hiển vinh. Cửa kia ngước đầu Thành xưa tung cánh đón chào quốc vương cao vinh thiên đình.
1. Địa cầu vạn vật đều thuộc về Chúa. Thế giới muôn dân ở trong tay Ngài, Ngài lập đất trên biển khơi, và đặt nền trên triều sóng.
2. Ai đâu là người được lên núi thánh? Chính những ai luôn giữ tay tinh sạch, lòng chẳng hướng theo lợi danh, chẳng thề nguyền chi giả dối.
****  Cửa Kia Ngước Đầu
****  Imprimatur: 29.04.2001 - Gp. Phú Cường